POLITYKA PRYWATNOŚCI
Przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), zaczęły obowiązywać od 25 maja 2018 r., które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.
Zmianie ulegają przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez GLM Trades.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:
Dbając o bezpieczeństwo danych naszych Klientów zapewniamy, że:
przestrzegamy obowiązującego prawa, utrzymujemy standardy i środki ochrony danych osobowych, gwarantujemy poufność i bezpieczeństwo powierzanych nam danych.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest GLM Trades.
Kontakt z administratorem może odbyć się drogą mailową, pod adresem: glmtrades@gmail.com

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
a) realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),
b) przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),
c) wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana).

Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:
ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

Jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

W pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

W przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;
aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

Jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

REGULAMIN

Niniejszy regulamin normuje zasady i warunki korzystania z serwisu internetowego www.glmtrades.pl

W momencie podjęcia jakichkolwiek czynności w tym serwisie, osoba taka staje się jego Użytkownikiem i oświadcza, iż zapoznała się z niniejszym Regulaminem oraz Polityką Prywatności, w pełni akceptuje zawarte w nich postanowienia i zobowiązuje się do ich bezwzględnego przestrzegania.

Wykorzystywanie nazwy glmtrades, logo i materiałów dostępnych na stronie bez wcześniejszego porozumienia na piśmie grozi banowaniem konta i usunięciem użytkownika z glmtrades.pl. Jeżeli chcesz wykorzystywać logo i nazwę glmtrades czy glmtrades.pl proszę napisz wiadomość na adres infoglmtrades@gmail.com z opisem sytuacji do czego jest ci potrzebne i gdzie dokładnie będziesz używał naszego logo, i nazwy oraz w jakim celu.

Cookies (Ciasteczka) Niektóre obszary serwisów należących do GLM TRADES mogą wykorzystywać cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera internauty identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji. Cookies są nieszkodliwe ani dla komputera, ani dla jego użytkownika i jego danych. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku.

Każda promocja lub oferta zniżkowa podlega okresowi jednego miesiąca (1), jeśli nie chcesz jej kontynuować musisz ją samodzielnie anulować. (Poradnik, poniżej.) W innym przypadku będzie przedłużona automatycznie.

Informacje zawarte na stronie internetowej oraz innych związanych z nią serwisach internetowych mają charakter wyłącznie informacyjny, ponieważ osoby z glmtrades.pl nie są zarejestrowani jako maklerzy papierów wartościowych lub doradców inwestycyjnych.

Żadne informacje w niniejszym serwisie nie mają na celu: pośrednictwa w obrocie papierami wartościowymi; doradztwa inwestycyjnego, podatkowego, księgowego lub prawnego, jako oferty lub zaproszenia do złożenia oferty sprzedaży lub kupna, lub jako rekomendacji . A także sponsorowania jakiejkolwiek spółki lub funduszu.

Glmtrades.pl nie jest doradcą inwestycyjnym, finansowym, podatkowym, prawnym lub pośrednikiem i nie zapewnia spersonalizowanych porad inwestycyjnych, finansowych, podatkowych ani prawnych w żadnej formie. Glmtrades.pl nie rekomenduje zakupu poszczególnych papierów wartościowych ani nie obiecuje oraz nie gwarantuje żadnych konkretnych wyników inwestycyjnych.

Czytelnik i subskrybent ponosi odpowiedzialność za własne badania inwestycyjne i decyzje, powinien zasięgnąć porady wykwalifikowanego specjalisty ds. Papierów wartościowych przed dokonaniem jakichkolwiek inwestycji oraz zbadać i w pełni zrozumieć wszelkie ryzyko jakie wiąże się z inwestowaniem.

Czytelnik i subskrybent przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że to on, a nie glmtrades.pl, ponosi wyłączną odpowiedzialność za swoje własne badania inwestycyjne i decyzje. Rozumie, że glmtrades.pl zachęca Cię do zasięgnięcia porady wykwalifikowanego specjalisty ds. Papierów wartościowych i / lub doradcy podatkowego lub prawnego, w razie potrzeby, przed dokonaniem jakichkolwiek inwestycji oraz do zbadania i pełnego zrozumienia wszelkich ryzyk przed inwestowaniem.

Traderzy z glmtrades.pl mogą mieć pozycje w wymienionych papierach wartościowych i mogą opuścić takie pozycje w dowolnym momencie.

Wyniki archiwalne nie wskazują na przyszłe zwroty, indywidualny sukces może się różnić, a ryzyko obrotu akcjami jest duże.

Glmtrades.pl w żaden sposób nie gwarantuje wypłacalności, kondycji finansowej ani celowości inwestycyjnej żadnego z papierów wymienionych w jego komunikatach, czatach lub na stronach internetowych.

Ponadto glmtrades.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie lub wynikowe straty wynikające z wykorzystania jego informacji, a jego pozycja w każdej inwestycji może ulec zmianie w dowolnym czasie.

Informacje te nie mają być wykorzystywane jako jedyna podstawa jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej, ani też nie powinny być interpretowane jako porady mające na celu zaspokojenie potrzeb inwestycyjnych konkretnego inwestora.

System marketingowy. Osoba, która znajduję się w systemie marketingowym a która usunęła automatyczną płatność za członkostwo grupy lub nie opłaciła dostępu na następny miesiąc nie otrzyma wynagrodzenia za osoby które zarejestrowała pod siebie a cała struktura może przejść automatycznie w ciągu 7 dni pod główne konto glmtrades. Osoby niżej w strukturze dalej będą miały te same ustawienia swojej struktury.

System zamkniętej grupy. Abonament jest automatyczny, jeżeli ktoś chce usunąć swoje uczestnictwo należy powiadomić glmtrades tydzień przed dniem rezygnacji. Wyślij email na infoglmtrades@gmail.com. Należy też samemu wejść w LOGIN swój panel na stronie głównej w zakładce, Subskrypcja znajdziesz przycisk do trwałego usunięcia swojego konta wraz z przypisaną do niego formą płatności cyklicznej (zakładka ”subscriptions” naciśnij przycisk ”cancel”, a następnie przycisk “remove”). Samemu anulować płatność cykliczną w aplikacjach poprzez, które nabyłeś dostęp do grupy zamkniętej w glmtrades. Jeżeli usuniesz swoje konto lub zapomnisz opłacić następnego miesiąca pamiętaj, że osoby w Twojej strukturze przejdą na konto innych uczestników automatycznie i nie będzie możliwości zmiany tego w przyszłości jeżeli zdecydujesz się na powrót do glmtrades. Życzymy wszystkiego dobrego na nowej drodze. Korzystanie ze wszystkich stron i linków w glmtrades.pl oznacza akceptacje naszego regulaminu. Jeżeli masz jakieś wątpliwości i nie zgadzasz się z którymś z punktów naszego regulaminu, nie korzystaj i wyłącz naszą stronę natychmiastowo.  

W momencie dokonania zakupu subskrypcji nie przysługuje prawo zwrotu wpłaconej kwoty. Aby uniknąć, problemu należy samemu anulować subskrypcje 7 dni przed najbliższym pobraniem. Przykład > Dołączenie do grupy 21.10.2019, anulowanie subskrypcji powinno być 14.11.2019. (Zwrot nie obowiązuje, jeśli użytkownik posiada 2 plany subskrypcyjne na raz).

System marketingowy. Jakakolwiek próba oszustwa będzie skutkowała usunięciem konta marketingowego i blokadą wcześniejszych wynagrodzeń do momentu wyjaśnienia sprawy.