SŁOWNIK TERMINÓW GIEŁDOWYCH

 

Są to terminy giełdowe, które musisz znać, aby bez żadnych problemów poruszać się po naszych materiałach edukacyjnych, dlatego proszę cię, żebyś spędził/a tutaj troszkę więcej czasu, aby dokładnie zrozumieć podane poniżej terminy.

Analiza fundamentalna – jest to ocena zdolności finansowej firmy a także przyszłe perspektywy jej rozwoju w oparciu o informacje zawarte w wynikach finansowych.

Analiza techniczna – jest to przewidywanie tworzenia się przyszłych zmian ceny w oparciu o informacje, które są i miały miejsce w przeszłości. Przy prognozowaniu wykorzystuje się stałe regularne formacje, patterny,  a także wskaźniki, których określony całokształt prowadzi do porównywalnych zmian na rynku.

„Analiza techniczna to badanie zachowań rynku, przede wszystkim przy użyciu wykresów, którego celem jest przewidywanie przyszłych trendów cenowych” (Murphy, 1995)

Analiza portfelowa – jest to technika, która polega na budowie swojego portfela inwestycyjnego.

Akcja – jest to emitowany w serii –  papier wartościowy, który jest dowodem udziału na giełdzie.

Benchmark – jest to wskaźnik, który jest punktem odniesienia i służy do oceny zdolności zarządzania portfelem inwestycyjnym.

Cena emisyjna – jest to cena,  po której papiery wartościowe są sprzedawane inwestorom.

Cena rynkowa – jest to cena, po jakiej papiery finansowe są sprzedawane na rynku wtórnym.

Doradca inwestycyjny – jest osobą fizyczną, która jest upoważniona do zarządzania portfelem finansowym na zlecenie, a także świadczeniem usług w zakresie doradztwa inwestycyjnego.

Instrumenty finansowe – są to akcje, papiery wartościowe, opcje, prawa do akcji, kontrakty terminowe, swapy, obligacje, instrumenty pochodne, umowy forward na stopę procentową, jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych.

Dzielą się według kryterium czasu:

krótkoterminowe – do 1 roku

średnioterminowe – od 1 roku do 3 lat

długoterminowe – powyżej 3 lat

Inwestor – jest to osoba fizyczna lub prawna albo jednostka organizacyjna, która nie posiada osobowości prawnej, zawierająca transakcje w obrocie instrumentami finansowymi.

Wsparcie – jest to poziom lub obszar cenowy, gdzie aktywność strony (kupujących) jest na tyle znaczna, by przezwyciężyć presję podaży (strony sprzedających) i powstrzymać spadki. Jest to jednocześnie punkt zatrzymania spadku.

Opór – jest obszar cenowy, gdzie przewaga sprzedających doprowadza do wyhamowania wzrostu cen i ewentualnej zmiany kierunku. Jest to jednocześnie punkt zatrzymania wzrostów.

Luka cenowa – jest to obszar cenowy, w którym nie zawarto żadnej transakcji.

Formacje cenowe (Pattern) –  jest to ruch cen który tworzy na wykresie określony powtarzalny kształt lub figurę geometryczną, który umożliwia przewidzenie kierunku przyszłego wybicia ceny, bądź oczekiwanego zasięgu tego ruchu, np: odwrócenia trendu.

Wolumen –  jest to łączna liczba papierów wartościowych, które zmieniły właściciela, liczona dla danego papieru wartościowego lub rynku.

Buy/Long – Kupno

Sell/Short – Sprzedaż

Trading – Handel

Pennant – Trójkąt

Popyt –  jest to ilość dobra, którą nabywcy (inwestorzy/traderzy) mają chęć kupić i mogą kupić po określonej cenie.

Podaż – jest  natomiast jest to ilość dobra, którą dostawcy chcą i są w stanie dostarczyć na rynek.

Pullback – Korekta

Indykator – to inaczej wskaźnik bądź oscylator, który został stworzone z myślą o pomocy w identyfikowaniu pewnych stanów rynku i w ten sposób generowaniu odpowiednich sygnałów.

Hossa  Wzrost

Bessa – Spadek

Korekta – Inaczej “Spadek”

Wolumen – Wolumen jest to miara wielkości handlu.

Cena – to inaczej określona wartość wyrażona w pieniądzu.

Konsolidacja – to wykres który idzie bez żadnego z dwóch trendów (wzrostowy, spadkowy)

Rynek Byka – Rynek który idzie do góry

Rynek Niedźwiedzia – Rynek który spada

Pre-Market  Okres przed rynkowy (pre-market) to okres aktywności handlowej, który następuje przed regularną sesją giełdową. Sesja handlowa przed rynkowa (pre-market) odbywa się zazwyczaj pomiędzy godziną 8:00 a 9:30 rano czasu nowojorskiego.

Wsparcie – Poziom wsparcia to poziom cen, przy którym popyt na papier wartościowy jest na tyle silny, że zapobiega spadkowi cen w przeszłości.

Opór – Poziom oporu to poziom ceny, przy którym sprzedaż papieru wartościowego jest uważana za wystarczająco silną, aby zatrzymać wzrosty ceny.

Zajmowanie pozycji – inaczej wchodzenie w transakcję

Stop Loss – to zlecenie giełdowe automatycznej sprzedaży wskazanego papieru wartościowego.

Take Profit – to zlecenie dołączane do naszej głównej pozycji, zamykając naszą transakcję (pozycję) po osiągnięciu określonego wcześniej pułapu zysku.

High Frequency Trading  High Frequency Trading (HFT) to sytuacja, w której inwestor lub instytucja wykorzystuje potężne komputery do automatyzacji handlu i realizacji dużych zleceń z bardzo dużą prędkością.

Kapitalizacja rynkowa – Kapitalizacja rynkowa jest miarą stosowaną do klasyfikacji wielkości spółki, którą można podzielić na małe, średnie i duże kapitały i która opiera się na wartości rynkowej wszystkich wyemitowanych akcji.

Kolejny krok

Korzystanie z serwisu glmtrades.pl i glmtrades.com akceptujesz nasz regulamin i polityke prywatności

Copyright © 2018 GLM Trades. All rights reserved.