POLITYKA PRYWATNOŚCI I REGULAMIN

 POLITYKA PRYWATNOŚCI

Przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), zaczęły obowiązywać od 25 maja 2018 r., które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie ulegają przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez GLM Trades.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

Dbając o bezpieczeństwo danych naszych Klientów zapewniamy, że:

przestrzegamy obowiązującego prawa, utrzymujemy standardy i środki ochrony danych osobowych, gwarantujemy poufność i bezpieczeństwo powierzanych nam danych.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest GLM Trades.

Kontakt z administratorem może odbyć się drogą mailową, pod adresem: infoglmtrades@gmail.com

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. a) realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),
  2. b) przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),
  3. c) wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana).

Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

Jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

W pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

W przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

Jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 ZASADY OGÓLNE

Niniejszy regulamin normuje zasady i warunki korzystania z serwisu internetowego www.glmtrades.pl

W momencie podjęcia jakichkolwiek czynności w tym serwisie, osoba taka staje się jego Użytkownikiem i oświadcza, iż zapoznała się z niniejszym Regulaminem oraz Polityką Prywatności, w pełni akceptuje zawarte w nich postanowienia i zobowiązuje się do ich bezwzględnego przestrzegania.

Wykorzystywanie nazwy GLM Trades, logo i materiałów dostępnych na stronie bez wcześniejszej pisemnej (droga mailową) zgody GLM Trades, grozi blokadą dostępu do platformy i/lub usunięciem użytkownika z struktur GLM Trades. Aby móc wykorzystywać logo i nazwę GLM Trades czy glmtrades.pl należy wysłać prośbę na na adres email: infoglmtrades@gmail.com opisując zakres i lokalizacje zamiaru ich wykorzystania.

Subskrybent/Student GLM Trades zobowiązany jest bezwzględnie się powstrzymać od kopiowania, powielania i/lub pozyskiwania informacji, materiałów szkoleń i innych wartości będących własnością materialną, fizyczną, cyfrową i intelektualną, także wynikających z praw autorskich lub jakichkolwiek usług, które świadczymy, chyba że udzielimy Ci uprzednio pisemnej zgody w odpowiedzi na przesłane do nas zapytanie na adres email: infoglmtrades@gmail.com .

Cookies (Ciasteczka) Niektóre obszary serwisów należących do GLM TRADES mogą wykorzystywać cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera użytkownika identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji. Cookies są nieszkodliwe ani dla komputera ani dla jego użytkownika i jego danych. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nieusuwanie ich z dysku.

Informacje zawarte na stronie internetowej glmtrades.pl oraz innych związanych z nią serwisach internetowych, mają charakter wyłącznie informacyjny, ponieważ osoby związane z  GLM Trades, nie są zarejestrowane jako maklerzy papierów wartościowych lub doradcy inwestycyjni.

Żadne informacje w niniejszym serwisie nie mają na celu: pośrednictwa w obrocie papierami wartościowymi; doradztwa inwestycyjnego, podatkowego, księgowego lub prawnego, jako oferty lub zaproszenia do złożenia oferty sprzedaży lub kupna, lub jako rekomendacji I sponsorowania jakiejkolwiek spółki lub funduszu.

GLM Trades nie jest doradcą inwestycyjnym, finansowym, podatkowym, prawnym lub pośrednikiem i nie zapewnia spersonalizowanych porad inwestycyjnych, finansowych, podatkowych ani prawnych w żadnej formie. GLM Trades nie rekomenduje zakupu poszczególnych papierów wartościowych ani nie obiecuje oraz nie gwarantuje żadnych konkretnych wyników inwestycyjnych.

Czytelnik i subskrybent ponosi odpowiedzialność za własne badania inwestycyjne i decyzje, powinien zasięgnąć porady wykwalifikowanego specjalisty ds. papierów wartościowych przed dokonaniem jakichkolwiek inwestycji oraz zbadać i w pełni zrozumieć wszelkie ryzyko jakie wiąże się z inwestowaniem.

Czytelnik i subskrybent przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że to On, a nie GLM Trades, ponosi wyłączną odpowiedzialność za swoje własne badania inwestycyjne i decyzje. Rozumie, że GLM Trades zachęca Cię do zasięgnięcia porady wykwalifikowanego specjalisty ds. papierów wartościowych i/lub doradcy podatkowego lub prawnego, w razie potrzeby, przed dokonaniem jakichkolwiek inwestycji, oraz do zbadania i pełnego zrozumienia wszelkich ryzyk przed inwestowaniem.

Traderzy z GLM Trades mogą mieć pozycje w wymienionych papierach wartościowych i mogą opuścić takie pozycje w dowolnym momencie.

Wyniki archiwalne nie wskazują na przyszłe zwroty, indywidualny sukces może się różnić, a ryzyko obrotu akcjami jest duże.

GLM Trades w żaden sposób nie gwarantuje wypłacalności, kondycji finansowej ani celowości inwestycyjnej żadnego z papierów wymienionych w jego komunikatach, czatach lub na stronach internetowych.

Ponadto GLM Trades nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie lub wynikowe straty wynikające z wykorzystania jego informacji, a jego pozycja w każdej inwestycji może ulec zmianie w dowolnym czasie.

Informacje te nie mają być wykorzystywane jako jedyna podstawa jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej, ani też nie powinny być interpretowane jako porady mające na celu zaspokojenie potrzeb inwestycyjnych konkretnego inwestora

 PROMOCJE

Każda promocja, lub oferta zniżkowa podlega okresowi jednego miesiąca (1), jeśli nie chcesz jej kontynuować, musisz ją samodzielnie anulować w Panelu Użytkownika oraz wysyłając email na adres infoglmtrades@gmail.com W innym wypadku subskrypcja zostanie przedłużona automatycznie.

Szczegółowe warunki promocji nieuregulowane w tym regulaminie, reguluje stosowny do danej promocji regulamin szczegółowy.

 SUBSKRYPCJA – ZAWARCIE, ODSTĄPIENIE I ANULOWANIE

Osoba zawierająca subskrypcję, zawiera ją na 30 dni, co daje mu pełny dostęp do platformy GLM Trades i zgadza się na automatyczne przedłużenie subskrypcji na kolejny 30 dniowy okres, aż do anulowania jej przez niego – czytaj o szczegółowych warunkach niżej.

Odstąpienie od zawarcia pierwszej subskrypcji może zostać złożone przez Subskrybenta w ciągu 14 dni od zawarcia subskrypcji w formie pisemnej na adres email: infoglmtrades@gmail.com z mejla z którego się rejestrowałeś podczas rejestracji do glmtrades.pl

W razie podjęcia przez system nieskutecznej próby pobrania automatycznej płatności, Subskrybent ma 14 dni od wygaśnięcia poprzedniej subskrypcji na dokonanie płatności manualnie poprzez udostępnione w systemie możliwości dokonania płatności.

Jako Subskrybent zgadzasz się płacić i autoryzować automatyczne, cykliczne naliczanie subskrypcji dowolną dostępną metodą płatności, aż do anulowania. Jakiekolwiek automatyczne, cykliczne naliczanie opłaty za subskrypcję nie podlega zwrotowi i nie będą naliczane proporcjonalnie. Upoważniasz GLM Trades do inicjowania obciążeń/zapisów debetowych z podanej karty płatniczej, czy konta innej dostępnej formy płatności do opłacenia subskrypcji, jak również wszelkich innych zakupów dokonanych w GLM Trades.

Subskrybent GLM Trades może mieć zarejestrowane tylko jedno konto i aktywną tylko jedną subskrypcję na platformie GLM Trades. Tworzenie multikont oraz wszelkie działania Subskrybenta zmierzające do generowania i wyłudzenia wyższych zysków niż wynikających z Programu Partnerskiego w przypadku posiadania tylko jednego aktywnego konta, są bezwzględnie zabronione i mogą się wiązać zamknięciem takich kont, anulowaniem subskrypcji i niewypłaceniem zgromadzonych w ten sposób prowizji, bonusów i nagród, aż do usunięcia ze struktury włącznie.

GLM Trades zastrzega sobie prawo do anulowania subskrypcji Subskrybenta według zasad regulaminu i żadna forma zwrotu nie będzie mu należna z jakiegokolwiek powodu. 

Subskrybent ma prawo do anulowania swojej subskrypcji. Zgadza się, że decyzja o wypowiedzeniu jego subskrypcji przed datą wygaśnięcia jego obecnej subskrypcji nie uprawnia go do żadnej formy zwrotów za niewykorzystaną subskrypcję. Subskrybentowi w przypadku anulowania jego subskrypcji przed zakończeniem bieżącego okresu subskrypcji, nie przysługują mu żadne zwroty kosztów za niewykorzystany okres subskrypcji.

Subskrybent z chwilą formalnego wygaśnięcia dostępu do platformy GLM Trades, czyli po anulowaniu subskrypcji lub po upływie 14 dni na skuteczne dokonanie płatności i braku jej uiszczenia w tym czasie, traci dostęp do platformy GLM Trades, traci też swoją „strukturę” oraz wszelkie wygenerowane prowizje, niezrealizowane bonusy i nagrody. Cała jego struktura przechodzi wyżej pod jego pierwszego aktywnego upline’a, a jeśli jest nieaktywny, to do pierwszego powyżej aktywnego upline’a – jeżeli nie posiada aktywnego upline’a, to pod główne konto GLM Trades. Subskrybent może ponownie zawrzeć subskrypcję przed upływem 6 miesięcy, wyłącznie do struktury poprzedniego upline’a, a jeśli jest nieaktywny, to do pierwszego powyżej aktywnego upline’a. Natomiast po upływie 6 miesięcy, zawrzeć subskrypcję poprzez innego upline’a.

Subskrybent GLM Trades, który rażąco narusza zapisy regulaminu, właściwych praktyk rynkowych lub przepisów obowiązującego prawa, może mieć natychmiastowo zablokowany dostęp do platformy GLM Trades i zostać usunięty ze struktur.

Subskrybent w przypadku odstąpienia, anulowania, czy zdezaktywowania subskrypcji, traci miejsce w strukturze, wszelkie zgromadzone i niezrealizowane prowizje bonusy i nagrody oraz prawo do jakichkolwiek roszczeń związanych z tą materią.

 PROWIZJE BONUSY I NAGRODY

Prowizje, bonusy i nagrody wynikają z treści aktualnego Programu Partnerskiego zamieszczonego w Panelu Biznesowym na platformie GLM Trades.

Prowizje ze struktury zlecane są do wypłaty w każdy pierwszy i trzeci poniedziałek miesiąca, na wskazane konto do otrzymywania płatności w Panelu Biznesowym Subskrybenta.

Natomiast Bonusy i nagrody wynikające z osiągnięcia odpowiedniej rangi, realizowane będą w ciągu 30 dni od osiągnięcia danej rangi o ile treść aktualnego Programu Partnerskiego nie stanowi inaczej.

Po osiągnięciu rangi Student i każdej kolejnej, należy powiadomić GLM Trades o tym fakcie, wysyłając email na adres infoglmtrades@gmail.com , aby otrzymać odpowiedni bonus i nagrody. Należy załączyć również swoje zdjęcie do grafiki promocyjnej i informacją o osiągnięciu danej rangi.

Jeśli z jakiegoś powodu nie zgadzasz się co do wartości naliczeń w Twoim Panelu Biznesowym, bądź wysokości otrzymanej płatności możesz zasygnalizować to nam kontaktując się z naszym suportem poprzez formularz kontaktowy na platformie GLM Trades bądź wysyłając zgłoszenie na email infoglmtrades@gmail.com – w tym przypadku podając swoje dane z procesu rejestracji (imię i nazwisko, email, nick),  szczegółowo opisując problem i załączając odpowiednie pliki i screeny.

 SPONSOROWANIE

Każdy Subskrybent GLM Trades może sponsorować innych studentów na zasadzie rekomendacji i otrzymywać z tego tytułu prowizje, bonusy i nagrody przewidziane w aktualnym Programie Partnerskim zamieszczonym w Panelu Biznesowym na platformie GLM Trades.

Jako sponsor musisz się upewnić, że każdy potencjalny nowy student rejestrujący się do platformy GLM Trades z Twojej rekomendacji, zapoznał się z aktualnymi zasadami i procedurami, warunkami i planem wynagrodzeń oraz miał do nich dostęp przed lub w trakcie rejestracji tej osoby.

W przypadku zarekomendowania szkoły GLM Trades przyszłemu studentowi przez większą ilość osób, system GLM akceptuje rejestrację z linka referencyjnego danego sponsora jako jedyną skuteczną, bez prawa jakichkolwiek roszczeń pozostałych osób.

Jedynie na wniosek nowo zarejestrowanego Subskrybenta Support GLM Trades rozpatrzy ewentualne omyłkowe użycie innego linku referencyjnego niż ów Subskrybent sobie życzył. Zgłoszenie takie należy wysłać poprzez formularz kontaktowy na platformie GLM Trades lub na email: infoglmtrades@gmail.com

Sponsor musi utrzymywać stałe i bieżące profesjonalne relacje i nadzór w swojej organizacji i musi w dobrej wierze współpracować i zgodnie z prawdą, informować i szkolić lub wskazać swoim partnerom takie rozwiązania w zasobach swoich upline’ów i bezpośrednio w szkole GLM Trades.

Subskrybenci wykorzystując różne formy promocji i rekomendacji winni są przedstawiać możliwości szkoły i platformy GLM Trades oraz Programu Partnerskiego zgodnie ze stanem rzeczywistym, uczciwie i rzetelnie.

Rekomendujący Subskrybenci nie mogą wykorzystywać przykładów swoich własnych dochodów jako wskazówek zapewniającym o osiągnięciu takiego sukcesu przez inne osoby. Przy wykorzystywaniu swoich wyników finansowych jako materiałów marketingowych i rekomendacyjnych, należy w sposób jasny i uczciwy informować o braku jakiejkolwiek gwarancji na osiągnięcie takich wyników przez inne osoby. Rekomendujący studenci nie mogą gwarantować osiągnięć wysokości prowizji ani szacować potencjalnych zysków.

GLM Trades nie zezwala na zmienianie sponsorów. Program Partnerski to biznes polegający na tworzeniu relacji. Po zasponsorowaniu nowego Subskrybenta GLM Trades wierzy w maksymalną ochronę tych relacji. Jedynym wyjątkiem może być pisemne zgłoszenie prośby zmiany sponsora przez Subskrybenta spowodowanych rażącymi naruszeniami etycznymi i/lub regulaminu na email: infoglmtrades@gmail.com. GLM Trades zastrzega sobie prawo do rozpatrzenia takiego zgłoszenia tylko i wyłącznie wg własnego uznania.

Wszelkie aktywności Subskrybenta GLM Trades zmierzające do nakłonienia do zmiany przez innego Subskrybenta swojego upline’a (osoby, która go prowadziła do szkoły GLM Trades na innego lidera) są zabronione i poddane karze do zablokowania dostępu do platformy, usunięcia ze struktury i wydalenia ze szkoły włącznie.

 UCZESTNICTWO I PROMOWANIE INNYCH PROJEKTÓW

Nie zabrania się Subskrybentom GLM Trades współpracy z innymi podmiotami oferującymi swoje produkty i usługi na rynku. Ale za poważne naruszenie interesów GLM Trades będzie uważane aktywne rekomendowanie innych projektów, ich produktów i usług, działających w formie marketingu rekomendacyjnego wśród pozostałych studentów GLM Trades i oferowanie im współpracy. Takie aktywności będą karane zablokowaniem dostępu do platformy, usunięciem ze struktury i wydaleniem ze szkoły włącznie.

Zakazuje się organizowanie i łączenie prezentacji i webinarów innych projektów w tym samym czasie, gdy odbywają się prezentacje i webinary GLM Trades. Takie aktywności będą karane zablokowaniem dostępu do platformy, usunięciem ze struktury i wydaleniem ze szkoły włącznie.

Zakazuje się pozyskiwania danych osobowych Subskrybentów GLM w swojej organizacji oraz poza nią w celu pozyskania ich do innych niż GLM Trades podmiotów i projektów. Takie aktywności będą karane zablokowaniem dostępu do platformy, usunięciem ze struktury i wydaleniem ze szkoły włącznie.

ZAWIESZENIE

Subskrybenci podejrzani/zgłoszeni o łamanie postanowień tego regulaminu oraz działający na szkodę GLM Trades mogą mieć zawieszony dostęp do platformy GLM Trades na okres do 30 dni od pisemnego powiadomienia poprzez email (podany podczas rejestracji) studenta przez GLM Trades. W tym czasie GLM trades przeanalizuje i rozważy podejrzenie/zgłoszenie oraz udzieli pisemnej decyzji, poprzez email (podany podczas rejestracji) studenta, co postanawia w danym temacie.

Subskrybent ma 15 dni na pisemne, w odpowiedzi na otrzymany email o decyzji, odwołanie się od decyzji. GLM Trades w ciągu 15 dni od otrzymania odwołania, poinformuje o ostatecznej decyzji, od której student nie będzie już mieć możliwości odwołania się.

 USUNIĘCIE KONTA W GLM TRADES

GLM Trades może usunąć konto Subskrybenta w przypadkach naruszenia lub złamania postanowień regulaminu w trybie natychmiastowym lub rozpatrzeniowym po uprzednim pisemnym mailowym zawiadomieniu studenta na podany przez niego w systemie adres email.

Subskrybent niezwłocznie po otrzymaniu zawiadomienia o usunięciu konta w GLM Trades:

  1. a)     musi usunąć i trwale zaprzestać używania nazwy i logotypów GLM w obszarach marketingowych;
  2. b) musi zaprzestać reprezentowania siebie jako studenta GLM Trades;
  3. c)     utraci swoje miejsce w strukturze oraz wszelkie prawa wynikające z Programu Rekomendacyjnego oraz do wszelkich przyszłych prowizji, bonusów i nagród z tego wynikających;

 DZIEDZICZENIE I CESJA

W przypadku śmierci Subskrybenta GLM Trades, jego dotychczasowy status podlega właściwemu miejscowo prawu spadkowemu.

Spadkobiercom będą należne wszelkie prowizje, bonusy i nagrody wynikające z aktualnego Programu Partnerskiego zgromadzone dotychczas, jak i przyszłych pod warunkiem spełniania warunków niniejszego regulaminu i aktualnego Programu Partnerskiego.

Subskrybent ma również prawo dokonać cesji prawa do swojego konta w GLM Trades, zgodnie z właściwym miejscowo prawem, innej przez siebie wskazanej osobie.

GLM Trades nie uzna takiego przeniesienia, dopóki następca prawny nie zawrze aktualnej umowy i nie przedłoży poświadczonych kopii aktu zgonu, testamentu, umowy, postanowienia sądu lub innego dokumentu wymaganego przez GLM Trades. Następca będzie wówczas uprawniony do wszystkich praw i podlegać wszystkim obowiązkom studenta GLM Trades.